Menu

Vedtægter

Vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den 15.11.1979.

Med ændringer vedtaget på:

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 7.5.1986.

Hovedgeneralforsamlingen den 12.11. 1986.

Hovedgeneralforsamlingen den 10.11.1987.

Hovedgeneralforsamlingen den 9.11.1988.

Hovedgeneralforsamlingen den 9.11.1989.

Hovedgeneralforsamlingen den 21.11.1990.

Hovedgeneralforsamlingen den 23. 11.2001.

Hovedgeneralforsamlingen 15.01.2003.

Hovedgeneralforsamlingen den 17.01.2007.

Hovedgeneralforsamlingen den 14.01.2009.

§1 – Navn Foreningens navn er Kirke Hyllinge Idrætsforening, KHIF, hjemsted Lejre

kommune.

 

§2 – Formål Foreningens formål er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle

aktiviteter.

 

§3 – Optagelse og medlemssskab I foreningen optages enhver, der vil indordne sig

foreningens vedtægter. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og

leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

§4 – Optagelse af nye aktiviter og nedlæggelse af afdelinger. Optagelse af nye aktiviteter

som nye afdelinger afgøres af Hovedbestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog skal 75% af de fremmødte og

minimum 6 stemme for optagelsen. På førstkommende generalforsamling i hovedforeningen

skal optagelsen bekræftes endeligt. De nye afdelinger er forpligtet til at overholde

foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Nedlæggelse af en

afdeling i foreningen skal vedtages på en afdelingsgeneralforsamling og afdelingens formue

og løsøre vil herefter overgå til hovedforeningen.

 

§5 – Tilslutning til andre organisationer Foreningen tilslutter sig de organisationer, som

hovedbestyrelsen finder nødvendigt. Skytteafdelingen er tilsluttet Roskilde Amts

Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, som Kreds 32, og er derfor underkastet

disse sportsorganisationers love og bestemmelser

 

§6- Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen.

Ordinær hovedgeneral forsamling afholdes én gang årligt i januar måned med følgende

dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for

indeværende år. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før). 5.

Fastsættelse af maksimalt rådighedsbeløb for enkeltdispositioner. 6. Valg af formand i lige

år, valg af kasserer i ulige år. 7. Valg af 2 medlemmer til hovedbestyrelsen. 8. Valg af 1

suppleant til hovedbestyrelsen. 9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Der

afholdes ordinær afdelingsgeneralforsamling én gang om året, i november måned, med

følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Afdelingsformandens

beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlæggelseaf budget for indeværende år. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8

dage før). 5. Valg af afdelingsbestyrelse (i lige år afgår halvdelen af bestyrelsen, i ulige år én

over halvdelen). 6. Valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen. 7. Eventuelt. Foreningens

regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Dette regnskabsår gælder også for

afdelingerne. Alle valg gælder for to år. Alle beslutninger træffes ved simpel afstemning.

Lovændringer kræver dog 2/3 af de på hovedgeneralforsamlingen fremmødte

stemmeberettigede medlemmers ja-stemmer. Alle personvalg foregår ved skriftlig

afstemning. Hvis der til et personvalg ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges,

kan afstemning dog undlades, såfremt der i generalforsamlingen er enighed om det.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i en lokal ugeavis.

Der skal indkaldes til ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når hovedbestyrelsen,

afdelingsbestyrelsen eller 25 stemmeberettigede medlemmer kræver dette, såfremt de

indsender motiveret dagsordensforslag. I afdelingerne indkaldes til ekstraordinær

afdelingsgeneralforsamling, når hovedbestyrelsen, afdelingsbesty-relsen eller mindst 15

stemmeberettigede medlemmer fra den pågældende afdeling kræver dette, dog i de

afdelinger, hvor der er mindre end 30 stemmeberettigede medlemmer, skal mindst halvdelen

af de stemmeberettigede kræve dette, såfremt de indsender motiveret dagsordensforslag.

Såfremt der ikke inden udgangen af december i en afdeling er valgt afdelingsbestyrelse, skal

hovedbestyrelsen under hensyn til afdelingens interesser på hovedgeneralforsamlingen

fremsætte forslag til valg.

 

§7 – Tegning og hæftelse Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær kassereren

og i de enkelte afdelinger tegnes disse ligeledes af formanden eller i dennes fravær

kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen (hovedforening

og samtlige afdelinger hæfter solidarisk) til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke

foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, hvilket ligeledes er

gældende for de enkelte afdelinger

 

§8 – Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer, 4 medlemmer valgt

på hovedgeneralforsamlingen samt formanden, eller i dennes fravær kassereren, fra hver

afdelingsbestyrelse. Medlemmer, der vælges til hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen

tiltræder umiddelbart efter valg. Ved afstemninger i hovedbestyrelsen er formandens

stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Til enkeltstående dispositioner udover

det på den ordinære hovedgeneralforsamling vedtagne beløb, samt ved køb, salg og

pantsætning af fast ejendom, kræves hovedgeneral-forsamlingens tilslutning.

Forretningsudvalget underskriver på foreningens vegne de i denne henseende fornødne

dokumenter. Der kan nedsættes arbejdsudvalg, i det omfang hovedbestyrelsen finder

fornødent. Der kan nedsættes udvalg, som skal arbejde med ikke-idrætslige aktiviteter.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang hvert kvartal. Dog afholdes

hovedbestyrelsesmøde, såfremt to forretningsudvalgsmedlemmer eller en

afdelingsbestyrelse ønsker det. Alle møder indkaldes og ledes af formanden.

 

§9 – Forretningsudvalg Formanden, kassereren samt fire på hovedgeneralforsamlingen

valgte hovedbestyrelsesmedlemmer er foreningens forretningsudvalg. Forretningsudvalget

varetager den daglige drift og effektuerer de vedtagne beslutninger fra

hovedbestyrelsesmøderne. Dette udvalg skal følge afdelingernes økonomi, og kan forlange

afdelingsregnskaberne til gennemsyn. Ved afstemninger i forretningsudvalget er formandens

stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

 

§10 – Afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelserne består af et antal medlemmer vedtaget på

afdelingsgeneralforsamlingen, inden valg foretages. Afdelingsbestyrelserne vælger selv

formand og kasserer. Der skal føres et selvstændigt afdelingsregnskab, der går fra 1 oktober

til 30. september. Afdelingsbestyrelserne ordner alt vedrørende afdelingerne, økonomiske

sager dog i henhold til budgetter (jf. § 13). Alle afdelingsbestyrelser er til enhver tid ansvarlig

overfor og underlagt hovedbestyrelsen. Bestemmelsen i § 7 om enkeltstående dispositioner

samt køb, salg og pantsætning gælder også for afdelingerne. Afdelingsbestyrelsesmøde

afholdes mindst 1 gang hvert kvartal. Ved afstemninger i afdelingsbestyrelserne er

afdelingsformandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Det kan på en

afdelingsgeneralforsamling med simpel stemmeflerhed vedtages, at formand og kasserer

vælges på generalforsamlingen, efter hovedgeneralforsamlingens regler.

 

§11 – Samarbejde med andre foreninger Afdelingsgeneralforsamlingen kan vedtage at

etablere et forpligtende samarbejde med andre foreninger. I alle tilfælde skal

hovedbestyrelsen godkender samarbejdets vilkår omkring navn, økonomi,

regnskabsaflæggelse, budgetlægning, organisation samt referencer til offentlige

myndigheder. En afdeling, der indgår et økonomisk forpligtende samarbejde, hæfter alene

med samarbejdets egen økonomi overfor samarbejdsparternes bagved liggende

moderforeninger. Hovedforeningens økonomiske solidaritet med de samarbejdende

foreninger strækker sig alene til og med den/de samarbejdende aktiviteter. Hovedforeningen

bærer intet økonomisk ansvar overfor hovedforeningen til en afdeling, som én af Kirke

Hyllinge Idrætsforenings afdelinger har etableret samarbejde med.

 

§12 – Stemmeret – Valgbarhed Stemmeret til hovedgeneralforsamlingen har alle

foreningens fremmødte aktive og støttemedlemmer over 15 år, samt forældre til aktive børn

under 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret til afdelingsgeneralforsamlingen

har alle afdelingens fremmødte aktive og støttemedlemmer over 15 år, samt forældre til

aktive børn under 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Forældre til aktive børn under 15 år

har tilsammen een stemme pr. barn, dog højest een stemme pr. forældre. Valgbar til

hovedbestyrelsen er alle foreningens aktive og støttemedlemmer over 18 år, samt forældre

til foreningens aktive børn under 15 år. Valgbar til afdelingsbestyrelserne er de enkelte

afdelingers aktive og støttemedlemmer over 15 år, samt forældre til de enkelte afdelingers

aktive børn under 15 år. Formand, kasserer og næstformand i hovedbestyrelsen, samt

formand og kasserer i afdelingsbestyrelserne skal dog være myndige. Forretningsudvalget

har stemmeret ved alle afdelingsgeneralforsamlinger.

 

§13 – Budgetter og regnskaber Regnskab og budgetter udarbejdes, og godkendes i

afdelingsbestyrelsen og fremlægges på et regnskabs- og budgetmøde, i henhold til en af

hovedbestyrelsen vedtaget ”faste terminer for arbejdsopgaver”. Budgetmødet afholdes én

gang årligt inden generalforsamlingerne, med deltagelse fra samtlige afdelingsbestyrelser.

Regnskaber udarbejdes i henhold til tidsplan i hovedbestyrelsens vedtaget ”faste terminer

for arbejdsopgaver”.

 

§14 – Kontingent Alle, der er tilmeldt og har betalt kontingent i en afdeling, er aktive

medlemmer af foreningen. Støttemedlemmer optages mod betaling af et støttekontingent,

der fastsættes af hovedbestyrelsen for hovedforeningen og af de enkelte afdelinger for så

vidt angår deres støttemedlemmer. Kontingentet i de forskellige afdelinger fastsættes af deenkelte afdelingsbestyrelser. Ved kontingentrestance udover 2 måneder betragtes

medlemmet som udmeldt af den pågældende afdeling og fortaber alle sine

medlemsrettigheder i foreningen. Forinden dette iværksættes, skal det forelægges

hovedbestyrelsen, som meddeler medlemmet beslutningen.

 

§15 – Forhandling med offentlige Myndigheder Ingen korrespondance og forhandling med

offentlige myndigheder må finde sted, før dette er forelagt og godkendt af Forretnings- og

økonomiudvalget.

 

§16 – Våbenpåtegning Da skytteafdelingen er berettiget til at give våbenpåtegning, er

skytteafdelingens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at

tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som

helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§17 – Udelukkelse og ekslusion Et medlem kan udelukkes midlertidigt af afdelingerne eller

permanent (ekslusion) af hovedbestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for

foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om

eksklusion har medlemmet krav på at sagen kan afgøres på førstkommende ordinære

hovedgeneralforsamling.

 

§18 – Protokol Over bestyrelsesmøderne føres protokol, som godkendt af mødets deltagere

danner fuldgyldigt bevis for alle vedtagelser på møderne.

 

§19 – Opløsning En eventuel opløsning af foreningen fordrer 4/5 af de afgivne gyldige

stemmer på hinanden to følgende hovedgeneralforsamlinger med mindst 14 dages

mellemrum. Den opløsende generalforsamling skal træffe beslutning om, hvilke

almennyttige/almenvelgørende formål foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og

løsøre, skal udloddes til. Opløsende hovedgeneralforsamling tager stilling til, hvad der skal

ske med foreningens aktiver.

 

Lars Adler

Formand KHIF Fodbold

Luk